Södra Sveriges största arthousebiograf!

Det faktiska löftet – det vi lovat varandra

Inför Arbetar Filmfestivalen öppnar vi utställningen Det faktiska löftet – det vi lovat varandra. Om kulturen i kampen nu och då.

Flaggor och affischer, film och litteratur, har varit viktiga för arbetarrörelsen såväl som för sociala rörelser, för att få ut sina budskap. Både historiskt och idag. I utställningen visar vi affischer och flaggor från arbetarrörelsens historia i Sverige, liksom affischer från kamper nu och då, här och i olika delar av världen. Vi visar även hur kulturen kan ha en plats i kampen och hur det kan göras idag.

Malmö är en stad där kampen för allas rättigheter och lika villkor är ständigt närvarande. Inom rätten till lika arbetsvillkor ryms även rätten till lika villkor oavsett etniskt ursprung, könsidentitet, sexualitet, ålder, funktionsvariation och klass. Kan kulturen bidra till att skapa förändring? Vilken plats har den i så fall i kampen?

Affischer och flaggor - Arbetarrörelsens Arkiv Skåne 
Affischer - Justseeds konstnärskollektiv, serien Celebrate People’s History 
Film om och deltagar-affischer ur workshopen Skapa din röst.
(Workshopen var ett samarbete mellan konstnärerna Ella Tillema och Filip Rahim Hansson, ABF Malmö, LO Malmö och Folkets Bio Malmö. Filmen har varit ett samarbete mellan LO Malmö och filmkollektivet RåFILM.)

Medverkande konstnärer och organisationer: 
ARBAK, Arbetarrörelsens Arkiv Skåne, LO Malmö, ABF, KRAKEL, Amalthea Bokcafé, Jessica Hallbäck, Justseeds konstnärskollektiv.

Curatorer: Filip Rahim Hansson & Susanne Ovelius/Arbetar Filmfestivalen


[English]

Shortly before the opening of the Nordic Labour Film Festival, we open the exhibition The Actual Promise – What We Promised Each Other. About culture’s place inside of struggles, past and present.

Opening: November 3, 6–8 pm

Flags and posters, film and literature, have been important for the labour movement, as well as for social movements, as a means of getting their messages out. Both historically and today. In the exhibition, we show posters and flags from the labour movement history in Sweden, as well as posters from struggles both past and present, here and in different parts of the world. The exhibition also shows how culture can play a part inside the struggle and how one might implement that today.

Malmö is a city where the fight for everyone's rights and equal conditions is constantly present. The right to equal working conditions also includes the right to equal conditions regardless of ethnic origin, gender identity, sexuality, age, functional variation and class. Can culture contribute to creating change? If so, what role does it have in the struggle?

Posters and flags - The Labour Movement Archive Skåne  
Posters - Justseeds Artist Collective, Celebrate People's History series  
Film about, and participant posters from the workshop Create Your Voice.
(The workshop was a collaboration between the artists Ella Tillema and Filip Rahim Hansson, ABF Malmö, LO Malmö and Folkets Bio Malmö. The film has been made in a collaboration between LO Malmö and the film collective RåFILM.)

Participating artists and organizations:
ARBAK, Arbetarrörelsens Arkiv Skåne, LO Malmö, ABF, KRAKEL, Amalthea Bokcafé, Jessica Hallbäck, Justseeds konstnärskollektiv.

Curators: Filip Rahim Hansson & Susanne Ovelius/Nordic Labour Film Festival

Utställningsperiod: 3 nov 2022 – 15 jan 2023

Fri entré!
Biograf Panora Friisgatan 19 D, Malmö

Öppettider: Det är öppet till utställningen när biljettkassan är öppen, dvs från 30 min innan dagens första film startar fram till sista filmen startar.

Arrangörer: Galleri Fish Tank, Nordic Labour Film Festival, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö


Event & specialvisningar