Södra Sveriges största arthousebiograf!

Trailer
Trailer
Drömprins + samtal
Datum: Tor 19 aug, 2021

Drömprins visas även som en del av vår ordinarie repertoar med premiär fre 20 aug. Läs mer här>>
___
[English below]

TriArt, Mind och RFSL presenterar en förhandsvisning av Drömprins (Prince of Dreams) med efterföljande panelsamtal.

Jessica Nettelbladts dokumentärfilm Drömprins tar oss med på ett tioårigt äventyr i det innersta hos Erik från Rosengård. Erik, född som flicka, har länge kämpat med könsdysfori och har ett förflutet av utanförskap och utsatthet. Som 18-åring inleder Erik en könskorrigering. I filmen får vi följa Eriks resa och hans kamp mot psykisk ohälsa under en tioårsperiod. Drömprins tar upp viktiga ämnen rörande psykisk ohälsa, men är samtidigt en kärlekshistoria med humoristiska inslag. Framför allt handlar filmen om kampen om att acceptera sig själv och tro på att omgivningen faktiskt kan älska dig precis som du är.

”För vissa människor kommer lyckan enkelt för andra är lycka en daglig kamp.” – Erik

SAMTAL
Visningen följs av ett panelsamtal som kommer att hållas på svenska.

Medverkande i panelen: 
Jessica Nettelbladt,
regissör och dokumentärfilmare, känd för sin regi och sina djupintervjuer med människor vars röster som sällan hörs och där det finns stigma och orättvisor. Som regissör vill hon berätta historier som kan göra skillnad i samhället; filmer som ökar förståelsen, kunskapen och ger mer ödmjukhet för det som är annorlunda. Hon drivs av att göra mångfacetterade porträtt med djup.

Erik, huvudperson i dokumentärfilmen Drömprins.

Helén Thorén, socionom med lång erfarenhet av samtal med ungdomar och unga vuxna inom olika verksamheter. Hon arbetar idag som verksamhetsledare på Minds lokalavdelning i Malmö där huvuduppgiften är att bedriva Självmordslinjen. Till Självmordslinjen vänder sig många unga människor med allt ifrån existentiella tankar till självmordsplaner. Tidigare arbetade hon under lång tid på BRIS med stöd till unga och utbildning om samtal med barn och unga.

Leiya Hansen, styrelseledamot för RFSL Malmö. Leiya driver även Instagramkontot deladintranshistoria där hon delar transpersoners erfarenheter och historier, samt uppmärksammar orättvisor och problem som rör transfrågor.

Moderator: Klara Grunning, dokumentärfilmskonsulent med över 25 års erfarenhet inom film och TV. De senaste tio åren har hon arbetat som dokumentärfilmskonsulent på filminstitutet i Sverige, Danmark och Norge. Hennes fokus har framför allt legat på att stärka filmupplevelser, mångfald av perspektiv och röster för att utveckla dokumentärfilmen som genre.[English] 

TriArt, Mind and RFSL present a pre-premiere screening of Prince of Dreams, followed by a panel discussion.

Jessica Nettelbladt's documentary Prince of Dreams takes us on a ten-year adventure into the inner life of Erik from Rosengård. Erik, born a girl, has long struggled with gender dysphoria and has a history of exclusion and vulnerability. At the age of 18, Erik begins gender transitioning. In the film we follow Erik's journey and his struggle with mental health conditions over a ten-year period. Prince of Dreams addresses important issues of mental health, but is also a love story with humorous elements. Above all, the film is about the struggle to accept yourself and believe that the world can actually love you just the way you are.

“Happiness comes easily to some people, while others struggle everyday to attain it.” – Erik

TALK
The screening will be followed by a panel discussion which will be held in Swedish.

Participants:
Jessica Nettelbladt, director and documentary filmmaker, known for her direction and in-depth interviews with people whose voices are rarely heard and where stigma and injustice exist. As a director, she wants to tell stories that can make a difference in society; films that increase understanding, knowledge and bring more humility to that which is different. She is driven by making multi-faceted portraits with depth.

Erik, lead actor in the documentary film Dream Prince.

Leiya Hansen, board member of RFSL Malmö. Leiya also runs the Instagram account deladintranshistoria where she shares trans people's experiences and stories, and draws attention to injustices and problems related to trans issues.

Moderator: Klara Grunning, documentary film consultant with over 25 years of experience in film and TV. For the last ten years she has worked as a documentary film consultant at the Film Institute in Sweden, Denmark and Norway. Her main focus has been on strengthening film experiences, diversity of perspectives and voices to develop documentary as a genre.

Datum: Tor 19 aug, 2021

BILJETTPRIS: 80 kr 

FILMFAKTA
Regissör: Jessica Nettelbladt
Engelsk titel: Prince of Dreams
Land: Sverige
År: 2021
Längd: 87 minuter
Språk: Svenska, engelska, polska 
Textning: Svenska
Genre: Dokumentär
Åldersgräns: Från 7 år
Visa på IMDb

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar