Södra Sveriges största arthousebiograf!

Föreläsning: En tro för de trolösa – Geoff Mann om keynesianismen
Datum: Mån 25 sep, 2017

Hur kommer det sig att dagens progressiva ekonomiska tänkare och rörelser har sådana svårigheter att se bortom keynesianismen?

Det är en av de frågor Geoff Mann ställer sig i sin nyutkomna bok ”In the Long Run We’re All Dead: Keynesiansim, Political Economy and Revolution” (2017, Verso). En skarpsynt kritik av Keynesianismen och den politiska ekonomi som präglat, och fortsätter prägla, den liberala kapitalismen. Mann är verksam som ekonomisk geograf vid Simon Fraser University i Kanada.

OM BOKEN
”I efterlämningarna av 2007-2008 års finanskris återkallade många självutnämnt progressiva ekonomer John Maynard Keynes ekonomiska teori. Krisen syntes blotta den krympta statens, avregleringarnas och marknadsanpassningarnas katastrofala konsekvenser. I detta läge, påstod de, kunde eynesiansk politisk ekonomi, återupprätta statens centrala roll i samhällsekonomin, och utrusta den med den kunskap som skulle krävas för att rädda oss alla. Men vad staten skulle rädda oss ifrån var långt ifrån klart. Var det kapitalismens, eller själva civilisationens slut? Enligt keynesianismen är svaret ett och detsamma. Keynesianer är inte, och har heller aldrig varit, ute efter att rädda kapitalismen. De vill snarare rädda civilisationen från sig själv. Det är en politisk ekonomi, menar de, för den värld i vilken vi faktiskt lever: en värld där priser är ”tröga”, information är ”asymmetrisk”, och osäkerhet ofrånkomlig. En värld i vilken saker och ting definitivt inte kommer att reda ut sig i det långa loppet. Fattigdom går inte att utrota, marknadskrascher är oundvikliga, och revolutioner leder till tyranni. Keynesianism är på så sätt en variant av den moderna liberalismens ständigt återkommande interna kritik; en kritik som under två århundraden, präglade av diverse slags kriser, erbjudit ett löfte om kapital utan kapitalism och revolution utan revolutionärer. Om dagens kriser har lett till ett förnyat intresse för Keynesianism så är det inte för att vårt nuvarande samhällsystem är värt att rädda, utan för att framtiden framstår som bortom kontroll. Under dessa omständigheter är Keynesianismen en förtröstan: en tro för de trolösa.”

Läs mer om boken >>

Varmt välkomna!

Datum: Mån 25 sep, 2017

Kl 18.00

Föreläsningen med Geoff Mann är gratis och kommer att hållas på engelska.

Facebook-event >> 

Arrangör: Institutionen för Urbana studier på Malmö högskola i nära samarbete med Fronesis, Arena idé och med stöd från Kungliga Vitterhetsakademien.

Event & specialvisningar