Södra Sveriges största arthousebiograf!

Queer Moving History – del två + samtal
Datum: Sön 15 aug, 2021

[English below]

Från Frigörelse till Transmilitans – dokument från queerkampen i Sverige. Världspremiär för curaterad samling arkivfilmer. Några har visats på annat sätt. Några har aldrig visats utan klippts särskilt till detta. Alla har fått engelsk text.

Filmprogrammet uppmärksammar queerpolitisk kamp och priderörelsens historia i Sverige, från 1979 till idag. Vi får följa med på demonstrationer, festivaler, aktioner och upptåg som fört den queera kampen framåt, utåt och inåt. Här är rosa ballonger som sprids med vinden, knutna nävar och glada sånger, lesbisk kamp, queerfeminism, transmilitans, Sveriges modigaste man i täten för en göteborgsk frigörelsedemonstration och berättelsen om när Sundsvall blev Queersvall. Här är anti-äktenskapsaktivister och svartrosa regnbågar. Här är spåren som leder till nuet och inspiration för framtiden. 

SAMTAL
Visningen avslutas med ett samtal som leds av Anna Linder (SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images) och Olov Kriström (QRAB – Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek). Samtalet kommer att hållas på engelska.

FILMER

FRIGÖRELSEDEMONSTRATION STOCKHOLM 1979
Utdrag ur video skänkt till QRAB av Jan Hammarlund | 3 min 30 sek
Den första svenska demonstrationen för homosexuellas rättigheter hölls 15 maj 1971 i Örebro. Homosexuella Frigörelsehelgen i Stockholm firades första gången 1977. I samband med Frigörelseveckan i slutet av augusti 1979 ockuperade ett 30-tal aktivister Socialstyrelsen för att kräva att homosexualitet ströks från listan med sjukdomsklassifikationer. Tre dagar efter ockupationen filmades följande klipp, och 19 oktober togs sjukdomsklassifikationen för homosexualitet bort.

SOMMARFAKTA SVT 1981
SVT, svensk public service -tv | 12 min 39 sek
I Göteborg arrangerades den första Homosexuella Frigörelsehelgen i maj 1981, även om demonstrationer hållits i olika sammanhang sedan 1975. I följande klipp från SVT:s Sommarfakta intervjuas Allan Hellman, som var en av grundarna av RFSL 1950. I programmet syns också Wenche Lowzow, Norges första öppna homosexuella stortingsledamot. 1978 sänktes åldersgränsen för homosexuellt umgänge från 18 till 15 - samma som för heterosexuella - något som nämns i Jan Hammarlunds framträdande med låten Ville.

FRIGÖRELSEDEMONSTRATION STOCKHOLM 1981 AVSLUTNING
Utdrag ur video skänkt till QRAB av Jan Hammarlund | 1 min 45 sek
Under sommaren 1981, medan förberedelserna för Homosexuella Frigörelseveckan pågick i Stockholm, rapporterades de första fallen av hiv/aids i USA. I Stockholm var ett av Frigörelseveckans teman internationell solidaritet, vilket visas i nästa klipp. Det första fallet av hiv i Sverige skulle komma att diagnostiseras hösten 1982, och kampen mot viruset och nya former av stigmatisering skulle prägla HBTQ-rörelsen för årtionden.

FRIGÖRELSEDEMONSTRATION STOCKHOLM 1984
Utdrag ur video skänkt till QRAB av Jan Hammarlund | 8 min 20 sek
Närradio var ett viktigt medium för att sprida HBTQ-nyheter under 1980- och 1990-talen, och Gayradio-sändningar gjordes från Borås, Göteborg, Halland, Malmö, Norrköping, Umeå, Örebro - och Stockholm. I följande klipp nämner Stockholm Gay Radio en statlig utredning om homosexuellas situation i samhället. Utredningen förordade bland annat en antidiskrimineringslag, stärkt asylrätt och partnerskapslagstiftning. Många politiker var dock skeptiska.

SYSTERSKAPETS ÅR – INTERVJU MED FITT 4 FIGHT & QUEER FEMINISTISK MARSCH, STOCKHOLM, 2005
En film av Åsa Elzén och Sonia Hedstrand | 11 min
Ursprungligen en nio timmar lång dokumentationsfilm om den tredje vågens feminism i Stockholm under ett års tid 2003-2004. Det är en skildring av demonstrationer, fester, direkta aktioner och föredrag. Systerskapets år är ett arkiv, en kunskapskälla och ett porträtt av sin tid. Filmskaparnas idé var att skriva historia (her-story) från sitt eget perspektiv. Queerfeministiska marscher hölls 2002-2003 för att väcka radikala frågor inom HBTQ-rörelsen. 2003 var Fredrik Reinfeldt - som föregående år röstat mot samkönade adoptioner och snart skulle bli Moderaternas ordförande - invigningstalare för Stockholm Pride.

LESBISK FESTIVAL GÖTEBORG 2005
En film av Åse Brändström & Camilla Sundkvist | 9 min, 22 sek
Efter samtal på Kvinnofolkhögskolan om hur solidaritetsarbete med en lesbisk demonstration i Mexico City skulle kunna genomföras, bildades gruppen Lesbisk Aktion. Under 2003-2010 anordnade gruppen en årlig Lesbisk Festival med musik, debatter, fester och demonstrationer. När festivalen HBT-GBG schemalades till samma datum och marknadsförs som Göteborgs första HBT-festival höjdes många röster om osynliggörande av lesbiska.

ANTI-ÄKTENSKAPSAKTION GÖTEBORG 2010
En film av Leo Palmestål | 6 min 47 sek
2009 legaliserades samkönade äktenskap i Sverige. Vid avslutningen av prideparaden i Göteborg följande år skulle vigselceremonier på scenen fira detta. Arrangörerna hade svårt att hitta ett lesbiskt par som ville ställa upp, vilket gjorde det möjligt för två queeraktivister att infiltrera tillställningen och hålla ett tal om anpassningspolitikens begränsningar.

LJUSMANIFESTATION MOT DET OLAGLIGA HBT-VÅLDET GÖTEBORG 2012
En film av Varg Holmdahl | 8 min 56 sek
Frågor om polisens närvaro vid pride-arrangemang har debaterats sedan rörelsens tidigaste dagar, i efterdyningarna av polisrazzian vid Stonewall Inn 1969. 2012 ändrades en formulering om våld i Göteborgs prideorganisations policy, vilket fick några aktivister att på ett kreativt sätt belysa vad som verkade vara dubbelmoral. I filmen förekommer ett kort klipp som visar ett polisingripande i prideparken några dagar tidigare, där queeraktivister togs i förvar.

QUEERSVALL
En film av Eila Wall Boholm | 5 min 40 sek
Det här är berättelsen om hur en sömnig småstad i norra Sverige en dag väcktes till liv av ett gäng queeraktivister. Staden vaknade och blev till ett queert mecka. De som bodde i staden hade aldrig kunnat tro att det fanns så många...

SÁPMI PRIDE
En film av Max Mackhé för Várdobáiki Sámi Center | 6 min 10 sek
Vad som skulle ha blivit ännu ett möte för de inblandade i projektet Queering Sápmi, förvandlades istället till världens första samiska pridefestival - Sápmi Pride. I mitten av oktober 2014 samlades queera samer i Kiruna för seminarier och workshops. Den första samiska prideparaden lockade runt 300 personer. Filmat för den samiska kanalen Márkomáilbmi.

Visningen är en del av Malmö Konstmuseums program till WorldPride 2021. Programmet genomförs med stöd av Holger och Thyra Lauritzens stiftelse och har satts samman av Anna Linder (SAQMI) och Olov Kriström (QRAB). SAQMI, The Swedish Archive for Queer Moving Images, är Sveriges första arkiv och plattform för queer rörlig bild. QRAB, Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, samlar, bevarar och sprider all sorts dokumentation av queer kamp och kultur.[English]

From liberation to trans militancy – documents from queer struggles in Sweden. World premiere of curated collection of archive films. Some have been shown in other ways. Some have never been shown but have been specially edited for this occasion. All have been given English subtitles.

This film programme highlights queer struggles and the history of the Pride movement in Sweden, from 1979 to the present. We are invited to join in demonstrations, festivals, actions and escapades that have moved queer issues forward, outward and inward. Here are pink balloons blowing in the wind, raised fists and gay songs, lesbian struggle, queer feminism, trans militancy, Sweden's bravest man leading a liberation march in Gothenburg and the story of when Sundsvall became Queersvall. Here are anti-marriage activists and pink and black rainbows. Here are the traces that lead to the present and inspiration for the future.

TALK
The screening ends with a discussion led by Anna Linder (SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images) and Olov Kriström (QRAB – Queer Movement Archive and Library). The talk will be held in English.

FILMS

GAY LIBERATION WEEK, STOCKHOLM 1979
Excerpt from video donated to QRAB by Jan Hammarlund | 3 min 30 sec
The first Swedish demonstration for gay rights was held on May 15 1971 in Örebro. The Gay Liberation Weekend in Stockholm was first celebrated in 1977. In connection to the Gay Liberation Week at the end of August in 1979 some 30 activists occupied the National Board of Health and Welfare, demanding that homosexuality be removed from the list of disease classifications. Three days after the occupation the following clip was shot, and on October 19 the disease classification for homosexuality was removed.

GAY LIBERATION WEEKEND, GOTHENBURG 1981, SEGMENT SOMMARFAKTA
SVT, Swedish public service television | 12 min 39 sec
In Gothenburg the first Gay Liberation Weekend was held in May 1981, though demonstrations had been held at different occasions since 1975. In the following clip from the TV program Summer Facts, Allan Hellman - one of the founders of RFSL in 1950 - is interviewed. In the program Wenche Lowzow - the first openly homosexual member of the Norwegian parliament - is seen as well. In 1978 the age of consent for homosexual intercourse was lowered from 18 to 15 years - same as for heterosexuals - which is mentioned in Jan Hammarlund's performance of the song Ville.

GAY LIBERATION WEEK, STOCKHOLM 1981
Excerpt from video donated to QRAB by Jan Hammarlund | 1 min 45 sec
During the summer of 1981, while preparations for the Gay Liberation Week in Stockholm were underway, the first cases of HIV/AIDS were reported in USA. In Stockholm, one of the themes for the Gay Liberation Week was international solidarity, which is shown in the next clip. The first case of HIV in Sweden would be diagnosed in the fall of 1982, and the fight against the virus and new stigmatizations would set its mark on the LGBTQ movement for decades.

GAY LIBERATION WEEK, STOCKHOLM 1984
Excerpt from video donated to QRAB by Jan Hammarlund | 8 min 20 sec
Community radio was important for dissemination of LGBTQ news during the 1980's and 1990's, and Gay Radio broadcasts were set up in Borås, Gothenburg, Halland, Malmö, Norrköping, Umeå, Örebro - and Stockholm. In the following clip Stockholm Gay Radio mentions a report from a public inquiry on the situation for homosexuals in Swedish society. The report argued for, among other things, anti-discrimination laws, strengthened asylum rights and domestic partnerships for same-sex couples. Many politicians, however, weren't convinced.

A YEAR OF SISTERHOOD - INTERVIEW WITH FITT 4 FIGHT & QUEER FEMINIST MARCH 2005
Excerpt from a film by Åsa Elzén and Sonia Hedstrand | 11 min
Originally a nine hours long archival film on the third wave of feminism in Stockholm during one year 2003-2004. It is a document of demonstrations, parties, direct actions and lectures. A year of Sisterhood is an archive, a pool of knowledge and a portrait of its time. The artists' idea was to write history (her-story) from their own perspective. The Queer Feminist Marches were held 2002-2003 to raise radical issues within the LGBTQ movement. In 2003 Fredrik Reinfeldt - who the previous year voted against same-sex adoption rights and was soon to be head of the conservative party - was inaugural speaker at Stockholm Pride.

LESBIAN FESTIVAL, GOTHENBURG 2005
A film by Åse Brändström & Camilla Sundkvist | 9 min, 22 sec
After talks at Kvinnofolkhögskolan about how to do solidarity work with a lesbian demonstration in Mexico City, the group Lesbian Action was formed. During 2003-2010 they organized an annual Lesbian Festival, with music, debates, parties and demonstrations. When the festival HBT-GBG was scheduled at the same dates in 2007, and marketed as the first LGBT festival in Gothenburg, voices were raised on the invisibilization of lesbians.

ANTI-MARRIAGE ACTION, GOTHENBURG 2010
A film by Leo Palmestål | 6 min 47 sec
Same-sex marriages were legalized in Sweden in 2009. At the end of the Pride parade in Gothenburg the following year, live weddings on the stage were meant to celebrate this. The organizers had difficulties finding a lesbian couple, which made it possible for two queer activists to go undercover and take the opportunity to talk about the limitations of assimilationist politics.

CANDLE-MANIFESTATION, GOTHENBURG 2012
A film by Varg Holmdahl | 8 min 56 sec 
Questions around police presence at Pride events have been debated since the earliest days of the Pride movement, in the wake of the police raid on Stonewall Inn in 1969. In 2012, a change of the Gothenburg Pride organizers policy on violence prompted activists to creatively highlight what seemed like a double standard. In the film there is a brief clip of a police intervention in the Pride park a few days earlier, where queer protesters were taken into custody.

ACTIONS FROM QUEERSVALL, SUNDSVALL 2019
A film by Eila Wall Boholm | 5 min 40 sec 
This is the story of how a small sleepy town in the north of Sweden was one day awakened by a bunch of queer activists. The city woke up and became a mecca for queers. Those who lived in the city had never imagined that there were so many of them.

SÁPMI PRIDE, GIRONIS 20149
A Film by Max Mackhé for Várdobáiki Sámi Centre | 6 min 10 sec 
What would be another meeting for those involved in the Queering Sápmi project instead became the world's first Sami pride festival, Sápmi Pride. In mid-October 2014, queer Sami gathered in Kiruna for seminars and workshops. The first Sami pride parade attracted about 300 people. Filmed for the Sami channel Márkomáilbmi.


This screening is a part of Malmö Art Museum’s programme for WorldPride 2021. The programme is realized with support from the Holger and Thyra Lauritzen Foundation and has been curated by Anna Linder (SAQMI) and Olov Kriström (QRAB). SAQMI, The Swedish Archive for Queer Moving Images, is Sweden’s first archive and platform for queer moving images. QRAB, The Archives and Library of the Queer Movement, collects, preserves and makes available all forms of documentation on queer struggles and culture.

Datum: Sön 15 aug, 2021

Fri entré! | Free admission!

Arrangörer: Läs mer här>>

Event & specialvisningar