Södra Sveriges största arthousebiograf!

Spaces of Exception + samtal
Datum: Tor 7 mar

Välkommen på visning av Spaces of Exception och samtal med filmens regissörer Malek Rasamny och Matt Peterson samt konstnären och forskaren Lisa Nyberg, modererat av Benjamin Gerdes.

Fri entré men överväg gärna att donera pengar till någon av följande organisationer: UNWRAIndigenous Mutual Aid, Amnesty International

SPACES OF EXCEPTION
(90 min | 2018 | USA/Libanon | Dialog: Engelska, arabiska, diné, kanien’kéha | Textning: Engelska)
Spaces of Exception är en dokumentärfilm som utforskar relationerna mellan urfolkskamp och palestinsk kamp, filmad mellan 2014 och 2017 i Arizona, New Mexico, New York och South Dakota samt i Libanon och på Västbanken.

Genom att ställa reservat för urfolksamerikaner och palestinska flyktingläger sida vid sida, är filmen ett försök att förstå platsen och markens betydelse – dess minne och splittringar – och förutsättningarna för liv, gemenskap och suveränitet som finns där. Malek Rasamny och Matt Peterson söker i mötet med lägrens och reservatens invånare efter vad dessa utrymmen förkroppsligar. Flyktinglägret, så som Peterson och Rasamny beskriver dem, är födelseplatsen för båda intifaderna, en plats där minnen och traditioner blir centrala. Reservaten för urfolksamerikaner är också utrymmen där ursprungstraditioner praktiseras och lever vidare. På samma gång är båda dessa platser levande exempel på den humanitära motsättning och misslyckande som ockupation respektive kolonisering medför. I filmen intervjuas medlemmar ur American Indian Movement, Mohawk Warrior Society, och Diné-familjer som motsätter sig tvångsförflyttningen från deras förfäders hem i Black Mesa. Filmen vänder sig också till palestinska politiska aktivister som verkar inifrån flyktinglägren, miljörättskämpar, autonoma ungdomskommittéer och familjer till politiska fångar och martyrer.

Spaces of Exception ingår i det tvärdisciplinära forskningsprojektet The Native and the Refugee, vilket Matt Peterson och Malek Rasamny står bakom.

SAMTAL
Efter filmvisningen följer ett samtal på engelska med filmens regissörer och konstnären och forskaren Lisa Nyberg, modererat av Benjamin Gerdes.

Matt Peterson är filmskapare och aktivist vars filmer och videor har visats på platser som Anthology Film Archives, e-flux, Film Society of Lincoln Center och MoMA PS1. Han var medlem i kollektiven Red Channels och 16 Beaver Group, och har sedan 2014 varit medlem i Woodbine i New York City.

Malek Rasamny är forskare, författare, talare och filmskapare som verkar mellan New York, Beirut och Paris. Han har publicerat artiklar i bl.a. The New Inquiry, Lundi Matin och Newlines Magazine. För närvarande doktorerar han vid École des hautes études en sciences sociales (EHESS) i Paris, på reinkarnation som social fenomen inom det drusiska befolkningen på Libanonberget.

Lisa Nyberg är konstnär, lärare, organisatör och forskare baserad i Malmö. Nyberg doktorerade vid Konstakademin i Wien med projektet “Pedagogies of the Unknown - studying for a future, without guarantees”. Hennes post-doc projekt “To Know and Be Known by (a) Place”, vid Umeå universitet, utgår från plats-specifika konstnärliga praktiker och hur dessa hanterar idéer om ömsesidighet – i och bortom tider av nybyggarkolonialism. I projektet närmar sig Nyberg hur den svenska statens koloniala agerande, mot både den samiska befolkningen och på nybyggarna, gör sig kännbart i bl.a. hennes egen familjehistoria och på den plats, Mårtensliden, som är familjens hemman.

Benjamin Gerdes är konstnär, författare och organisatör, bosatt i Stockholm, som arbetar med video, film och relaterade publika format. Han är intresserad av korsningar mellan radikal politik, kunskapsproduktion och populärkulturella föreställningar. Hans arbete fokuserar på de affektiva och sociala konsekvenserna av ekonomiska och statliga regimer och undersöker metoder för konst och kulturella projekt för att bidra till social förändring. Benjamin Gerdes projekt uppstår genom artikulationen av långsiktiga forskningsprocesser som genomförs i dialog med aktivister, fackföreningar, arkitekter, urbanister, geografer och arkivforskare.


[English]

SPACES OF EXCEPTION 
(Directors: Matt Peterson & Malek Rasamny | 90 min | 2018 | US / Lebanon | Languages: English, Arabic, Diné, Kanien’kéha | Subtitles: English)

Profiling the Native American reservation alongside the Palestinian refugee camp, Spaces of Exception was filmed from 2014 to 2017 in Arizona, New Mexico, New York, and South Dakota, and in Lebanon and the West Bank. It is an attempt to understand the significance of the land — its memory and divisions — and the conditions for life, community, and sovereignty. Filmmakers Malek Rasamny and Matt Peterson seek what these spaces embody. Camps, as they describe them, are the birthplace of both intifadas, a safe space for memory and tradition. The Native American reservations are also spaces where native traditions are alive and practiced. Both these spaces are also living examples of the humanitarian contradiction and failure brought on by occupation and colonization, respectively.

Matt Peterson is a filmmaker who’s films and videos have screened at venues including Anthology Film Archives, e-flux, the Film Society of Lincoln Center, and MoMA PS1. He was a member of the collectives Red Channels and the 16 Beaver Group, and since 2014 has been a member of Woodbine in New York City.

Malek Rasamny is a researcher, writer, speaker and filmmaker based in both New York and Beirut whose writings have been published in The New Inquiry, Lundi Matin och Newlines Magazine. He’s worked at the Maysles Documentary Center, and was a founding member of the LERFE space in Harlem and Red Channels. He is currently working on a doctoral research project at the École des hautes études en sciences sociales (EHESS) concerning the social phenomenon of reincarnation within the Druze community of Mount Lebanon.

Lisa Nyberg is a visual artist based in Malmö, Sweden. She explores the radical possibilities of pedagogy and performance through processes that involves collective, embodied, transgressive and critical practices. In 2022 Nyberg completed her PhD at the Academy of Fine Arts Vienna with the research project “Pedagogies of the Unknown – studying for a future, without guarantees”. Her current post-doc project at Umeå University, “To Know and Be Known by (a) Place,” considers reciprocity and documents how artistic practices that consider our relationship to site-place-land can support practices of reconnection, in and beyond times of settler colonization.

Benjamin Gerdes is an artist, writer, and organizer working in video, film, and related public formats, individually as well as collaboratively. He is interested in intersections of radical politics, knowledge production, and popular imagination. His work focuses on the affective and social consequences of economic and state regimes, investigating methods for art and cultural projects to contribute to social change. Gerdes’s projects emerge via multiple articulations from long-term research processes conducted in dialogue with activists, trade unionists, architects, urbanists, geographers, and archival researchers.

Datum: Tor 7 mar

Kl 17:45

Fri entré! Ingen föranmälan krävs, begränsat antal platser.


Arrangör: Skēnē  
Evenemanget genomförs med stöd av Malmö stads projektstöd Öppna Malmö.

Event & specialvisningar