Södra Sveriges största arthousebiograf!

Malmö Queer Film Festival
Datum: Fre 27 – sön 29 apr, 2018

Scrolla ner för att nå alla programpunkter.
Scroll down to acess all events.
For information in English, see below.

Malmö Queer Film festival 2018
Förra året tog MQF upp frågor om tillgänglighet i sammanhang med funktionsvariationer. I år vill vi prata om ’klass och aktivism’. Men en människans sexuella och könsidentitet har väl ingenting med klass att göra, eller? Ändå vet vi att särskilt transpersoner, men även andra HBTQIA+personer löper en större risk för att falla utanför samhället på grund av fattigdom. Samtidigt kan det vara svårt att få plats i HBTQIA+rörelsen på samma villkor när dyra fester, outfits, var du bor och din möjlighet att ta dig till queera evenemang påverkas av din ekonomiska situation. Det finns ett faktiskt samband mellan klass, sexualitet och könsidentitet och andra markörer som funktionsvariationer, rasifiering, härkomst, osv. 

Men hur ser kampen för ett rättvist samhälle ut? Filmen PRIDE (2014) överraskade många genom sin berättelse där en del av HBTQIA+communityt i Storbritannien under 80-talet anslöt sig till gruvarbetarnas kamp under parollen ”Lesbians and gays support the miners!” Men oftast lyckas maktsystemet att separera människor i olika grupper, och splittra våra gemensamma kamper för att minskar vår kraft så vi ska utgöra ett mindre hot. Vi vill sätta igång och fortsätta för diskussionen om gemensamma mål. Det handlar inte bara om idag utan även om framtiden! Vi vill också minnas och lyfta fram vår historia av HBTQIA+kamp under de senaste 50 åren.

MQF samordnas av en grupp aktivister från olika platser och delar inom HBTQIA+rörelsen och samhället i sig. Utifrån detta skapar vi en årlig queer filmfestival som ska vara så tillgänglig, intersektionell, politisk och roligt som möjligt.

Vi tycker precis som förra året att tillgänglighet är en väldigt viktig fråga. Det är därför vi har valt att hålla hela festivalen in Panoras salong 3, som är den med flest rullstols-/permobilplatser. Eftersom salongen har bara 70 sittplatser utöver dessa rekommenderar vi att ni bokar platser (båda för rullstolar/permobil och sittplatser) i förväg. Bokningsinfo i högerspalten.

Vi ses på Malmö Queer Film festival!


ENGLISH

Last year, MQF raised questions about accessibility and crip perspective. This year, we want to talk about class and activism. But one's sexual and gender identity has well nothing to do with one’s class, has it? Nevertheless, we know that especially trans people, as well as other members of the LGBTQIA+ community, do have a greater risk of being on the outskirts of society because of poverty. Moreover, it may be difficult to participate in the LGBTQIA+ community on equal terms if one does not have money. When queer culture is defined by expensive parties, outfits, the neighbourhood you live in, our economic situation defines our access to the community. Our class-affiliation also affects our position within public and private LGBTQIA+ dialogues and spaces. There is a connection between class, sexuality and gender identity, as well as other characteristics such as ability, racialization, ethnicity and so on.

What does the struggle for a fair society look like? The film PRIDE (2014) surprised with a story about a part of the LGBTQIA+ community in Great Britain joining and supporting the miners’ strike in the 1980s with the slogan "Lesbians and gays support the miners!” But usually, the power structure succeeds in dividing people into different groups, dividing our shared struggles to decrease our power, so that we will present a lesser threat. We want to start and continue the dialogue about collective struggles. This is not only about today but for the future! We also want to remember and highlight our history of LGBTQIA+ movements and struggles over the past 50 years.

MQF is organised by a group of activists with different positions and from different parts within the LGBTQIA+ movement and society at large. Based on that, we organise MQF as an annual queer film festival that shall be as accessible, intersectional, political and fun as possible.

We still think that accessibility is an important issue. That is why we have chosen to hold the entire festival in Panorama's Cinema Salon 3, which is the one with most space for wheelchairs. As the cinema has only 70 seats in addition, we recommend you to book seats/places in advance (both for wheelchairs and seating). Booking-information in right side column.

See you at Malmö Queer Film festival!


PROGRAM

For English, see below.

Vi öppnar Malmö Queer Film festival på fredag 27 april och vi är stolta och glada att ha JUNK RIVER som gäster med en spelning på festivalens invigning. Vi ser JUNK RIVER igen i en film i vårt närmast legendariska program LOCAL HEROES, med regionala kortfilmer, gäster och filmsamtal i anslutningen till minglet. Filmsamtalet tolkas till svenskt teckenspråk. På kvällen presenterar vi vår otroligt vackra och fantastiska politiska inledningsfilm VEM SKA KNULLA PAPPA? Filmsamtal med regissören Antiffa Vänsterfitta och producenten Mafalda Ruiz tolkas till svenskt teckenspråk.

På lördag eftermiddag blir det kortfilmsprogram för hela familjen, alla familjer och människor av alla åldrar, med sångsamling efter filmerna. Vi inleder vårt panelsamtal om HBTQIA+ AKTIVISM I SVERIGE med filmen LESBIAN FACTORY, om arbetsplatskamp i Taiwan. Paneldiskussionen tolkas till svenskt teckenspråk. På kvällen visas den moderna filmklassikern BORN IN FLAMES, som inte bara känns otroligt aktuell utan även väcker frågor om hur vår framtid ska se ut, och hur vi vill kämpa för den. Kvällen avslutas med ett kortfilmsblock med porrfilmer, samtal och mingel.

Hur kan du bättre börja en söndag än med en filmmatiné? Filmen ALIGARH presenteras av Siddharth Chadhamed med bakgrundsinformation om den juridiska situationen i Indien, utifrån Section 377 – lagen som förbjuder homosexuella handlingar och som är en relik från den brittiska kolonialmakten. En film om homofobi och rättslig kamp. På eftermiddag fortsätter vi med internationella kortfilmer och sedan med ett poetiskt bidrag från Thailand, HOW TO WIN AT CHECKERS (EVERY TIME), om tre ungdomar och hur deras klasstillhörighet bestämmer över deras liv och öde. MQF 2018 avslutas med KIKI, en film om en levande aktivistisk konstform som hjälper utsatta rasifierade LGBTQ-ungdomar i deras kamp för sina rättigheter. 

Praktisk information
Filmsamtal i det regionala kortfilmprogrammet LOCAL HEROES, samtalet efter invigningsfilmen VEM SKA KNULLA PAPPA? och paneldiskussionen HBTQIA+ AKTIVISM I SVERIGE kommer att tolkas till svenskt teckenspråk. 

Vad händer under MQF 2018 förutom filmprogrammet?
Under hela MQF 2018 finns det på plats en installation, performance och bokbord i foajéerna.

Performance
MAKE är ett performativt rum för alternativ intim kreativitet. Konstnären bjuder in till deltagande där du kan lämna ett eget avtryck på de kollektiva verken av konstnären och dess inbjudna gäster. Bekräftade gästkonstnärer för festivalens öppningskväll är scenkonstkollektivet Fördärvet.
Som del av dens verk A SEXUAL SERIES utforskar Emie // Eva-Marie Elg teman som intimitet, performance och kreativitet.

Transaktivism
Transaktivism kommer att vara på plats under festivalen! Transaktivism är ett projekt där vi tillsammans skriver transaktivistisk historia. Det kommer finnas möjlighet att skriva ner sina transaktivistiska berättelser på plats. Så har du en stund över mellan filmerna kom gärna och sök upp oss och dela med dig av dina berättelser, som vi sedan kommer att publicera på transaktivism.nu.


PROGRAMME

We open Malmö Queer Film Festival on Friday April 27th, and we are proud to present a gig with JUNK RIVER at the opening of the festival. We meet JUNK RIVER again in a film in our close to legendary program LOCAL HEROES, with regional short films, guests and film talks, following the opening mingle. The Q&A is being interpreted into Swedish sign language. In the evening we present our incredibly beautiful and amazingly political opening film, VEM SKA KNULLA PAPPA? The Q&A with director Antiffa Vänsterfitta and producer Mafalda Ruiz is being interpreted into Swedish sign language.

On Saturday afternoon, there will be a short film program for all kinds of families and people of all ages, with sing-along after the movies. We introduce our panel discussion on LGBTQIA+ ACTIVISM IN SWEDEN with the movie LESBIAN FACTORY, about a labour dispute in Taiwan. The panel discussion is being interpreted into Swedish sign language. In the evening, we will screen the modern film classic BORN IN FLAMES, which feels incredibly contemporary and raises questions of how our future will look like and how we want to fight for it. The evening ends with a short film program with porn movies, discussion and a mingle. What's better than to start (or continue) a Sunday morning with a film matinée? 

On Sunday 29th, the film ALIGARH is presented by Siddharth Chadhamed who gives background information about the juridical situation in India in connection to Section 377, the law that prohibits homosexual acts and a relic of the British colonial power. A film about homophobia and legal struggle. In the afternoon, we continue with an international short film program, and then with a poetic contribution from Thailand, HOW TO WIN AT CHECKERS (EVERY TIME), about three youths and how their class determines their lives and destiny. MQF 2018 closes with KIKI, a film about a lively activist art-form that supports LGBTQ youth-of-colour in theirs struggle for their rights. 

Practical Information
The Q&A at the regional short film-program LOCAL HEROES and the Q&A after the opening-film VEM SKA KNULLA PAPPA?, as well as the panel-discussion LGBTQIA+ ACTIVISM IN SWEDEN (panel discussion will be in Swedish) will be interpreted into Swedish sign language.

What´s happening apart from film during MQF 2018? 
All three days there will be an installation, performance and a bookstall at Panora. 

Performance
MAKE is a performative space of alternative intimate creativity. The artist invites you to participate and leave your own mark on the collective creations made by the artist and invited guests. Confirmed guests for the opening night is performance collective Fördärvet.
Part of the artist's A SEXUAL SERIES, this new work by Emie // Eva-Marie Elg explores themes of intimacy, performance and creativity. 

Transaktivism
Transaktivism (Transactivism) will be at the festival! Transaktivism is a project in which we together write trans activist history. You will be able to do that here at the festival. If you have a minute in between the films come by and share your stories which later will be published at transaktivism.nu.

Datum: Fre 27 – sön 29 apr, 2018

 
BILJETTER & PLATSER
För ökad tillgänglighet hålls MQF i salong 3. Här finns 7 rullstols-/permobilplatser och 70 sittplatser utöver dessa.
Biljettbokning via programpunktens sida (nedan)
Rullstolsplats bokas via telefon: 040- 611 20 97

Book your ticket from the event page(below)
For wheelchairs, call: 040- 611 20 97  

Arrangörer:
Malmö Queer Film festival/Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö, FilmCentrum Syd, Malmö mot Diskriminering
STORT TACK till alla er filmskapare, filmproducenter, artister, volontärer och besökare för ert engagemang i Malmö Queer Film festival! Och STORT TACK till alla som har hjälpt till!

THANK YOU to all filmmakers, film producers, artists, volunteers and audience for your involvement in Malmö Queer Film festival. And a BIG THANK YOU to all who helped to make MQF possible!


Event & specialvisningar